Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en diensten door Macadam Europe N.V. en haar filialen aan de klant. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op diensten die worden geleverd door Macadam Europe N.V. (bijvoorbeeld in aparte samenwerkingsovereenkomsten). Als deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Algemene

Verkoopvoorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Macadam Europe N.V. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant deze voorwaarden. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook al zijn deze opgesteld na deze standaard verkoopsvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking uitdrukkelijk en op voorhand schriftelijk overeengekomen zijn.

Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn staat vermeld. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt Macadam Europe N.V. zich het recht voor om een vaste rentebetaling te vragen ten bedrage van 15% van het resterende bedrag verschuldigd. Macadam Europe N.V. is, in geval van late betaling, bevoegd om zonder voorafgaande waarschuwing de dienstverlening op te schorten.

Als een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum nog steeds uitstaat, dan kan Macadam Europe N.V. een beroep doen op de diensten van een incassobedrijf. Alle juridische kosten zullen ten laste van de klant. Bepaalde landen passen een inhouding aan de bron toe op het bedrag van de facturen, in overeenstemming met hun interne wetgeving. Eventuele inhoudingen aan de bron worden door de cliënt aan de belastingdienst betaald. In geen geval kan Macadam Europe N.V. betrokken raken bij kosten die verband houden met de wetgeving van een land. Het bedrag van de factuur zal dus in zijn geheel aan Macadam Europe N.V. verschuldigd zijn en omvat geen kosten die verband houden met de wetgeving van het land waar de klant zich bevindt.

Macadam Europe N.V. verbindt zich ertoe zijn best te doen om tijdig diensten te leveren in overeenstemming met de overeengekomen tijdsbestekken. Geen van de verplichtingen kan echter worden beschouwd als een verplichting om resultaten te bereiken. Macadam Europe N.V. kan in geen geval door de opdrachtgever worden verplicht om als derde op te treden in het kader van een eventuele schadeclaim tegen de opdrachtgever.

Om ontvankelijk te zijn, moet Macadam Europe N.V. van elke claim op de hoogte worden gesteld door middel van een brief verzonden door middel van een aangetekende verzending naar de maatschappelijke zetel binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten.

Voor zover de wet dat toestaat, is de totale aansprakelijkheid van elke partij samen met de aan haar gelieerde ondernemingen zal niet meer bedragen dan 50% van het totale bedrag dat door de Klant in het kader van deze overeenkomst is betaald. Enkel gebeurtenissen, die de 30 dagen die voorafgaan aan de datum van de gebeurtenis, kunnen aanleiding geven tot een dergelijke claim. Meervoudige vorderingen vergroten deze beperking niet.

Macadam Europe N.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De klant is onderworpen aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van aanvaarding van deze voorwaarden. Al onze contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Bovendien zal elk geschil dat zou kunnen ontstaan, uitsluitend onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.